Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji.   Termin składania ofert: 05.10.2018r. godz. 10:00   Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Łazicki e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl  tel. 89 625-24-28 Załączniki: Formularz ofertowy ogłoszenie o zamówieniu Regulamin udzielania…

ZAPYTANIE OFERTOWE „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018  zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przestawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media