ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej opartych na technologii firmy LOGSTOR. Ilość elementów do budowy przyłączy objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do 26.07.2017r. do godz. 1000: osobiście w siedzibie…

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy. usługa w zakresie całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy Ofertę należy złożyć do 28.07.2017r. do godz. 10.00 osobiście…

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy w latach 2017-2020. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT: Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na dostawę biomasy w latach 2017-2020” oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Dostawcy. Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2017 godz. 9:00 –…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media