FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Temat
Treść wiadomości

SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ

man-photo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica

Tel.: 89 625 24 28
Fax: 89 625 77 29

E-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

Adres elektronicznej skrzynki EPUAP Spółki – /PUGK/skrytka

IOD – Waldemar Hypś, inspektor@cbi24.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Kasa czynna w godz. 8:00 do 14:00 (przerwa 10:00-10:30)

ZAKŁADY USŁUGOWE

ZAKŁAD BUDOWLANY

Tel.: 89 625 22 62
E-mail: w.wasilewski@pugknidzica.com.pl

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Tel.: 89 625 22 62
E-mail: l.klimaszewski@pugknidzica.com.pl

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Tel.: 89 6252956 lub 89 625 29 89

Odczyt wodomierzy: 89 625 29 56

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Tel.: 691 383 718
E-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl

ZAKŁAD ADMINISTROWANIA CMENTARZEM

Tel.: 664 979 534 PN – PT w godz. 7:00 – 15:00
E-mail: a.mozolewska@pugknidzica.com.pl

PSZOKNIDZICA

Tel. 513 676 596

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy reprezentowane przez Prezesa (adres: ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, nr tel. 89 625 24 28, e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym związanego z realizacją zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym realizacją powierzonych w trybie ustawy o gospodarce komunalnej zadań własnych Gminy Nidzica, w szczególności w zakresie:  utrzymania czystości i porządku na terenie dróg stanowiących własność gminy, remontów dróg stanowiących własność gminy oraz remontów i uzupełniania ich oznakowania, utrzymania placów zabaw stanowiących własność gminy, rozbiórki obiektów komunalnych, usuwania nielegalnych wysypisk odpadów, wywozu nieczystości stałych i płynnych z publicznych terenów gminnych,  utrzymania terenów zieleni, utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nidzica,  utrzymania cmentarzy komunalnych, gospodarowania/zarzadzania nieruchomościami komunalnymi i gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowania/zarzadzania targowiskiem miejskim, gospodarowania/zarzadzania i obsługi szaletu miejskiego, zaopatrzenia w energię cieplną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, oraz innymi aktami prawnymi)  lub
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, bądź ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
  • w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 5. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. W przypadku, o którym mowa w:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a brak ich udostępnienia uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt. 3c;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;
 9. Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.