Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Kolejowa 17 , 13-100 Nidzica w związku z zamiarem zakupu biomasy w ilości 15 000 mp zrębki leśnej oraz 5 000 mp zrębki tartacznej w sezonie grzewczym 2023-2024 zaprasza do złożenia oferty.

* Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy.

Charakterystyka i wymagane parametry biomasy

I. Parametry fizyczne biomasy:

 1. Minimalna wartość opałowa 9,0 MJ/kg
 2. Wilgotność paliwa w przedziale 30-50 %
 3. Wymiar zrębków 10-100 mm
 4. Maksymalna zawartość popiołu 3%

II. Bezwzględnie wymagane parametry biomasy:

 1. Dostarczona biomasa wyprodukowana będzie wyłącznie w procesie mechanicznego przygotowania surowca – w sposób nie powodujący zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.
 2. Biomasa nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne, metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.
 3. Biomasa nie będzie wytwarzana z torfu, frakcji torfowych i kopalnych (w tym uwęglonych skamieniałości pochodzenia biomasowego) i nie będzie zawierała domieszek w/w substancji.
 4. W dostarczonej biomasie nie będzie zanieczyszczeń stałych, takich jak: kamienie, tworzywa sztuczne, metal, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu itp. oraz widocznych śladów procesów gnilnych, pleśni i grzybów, które mogłyby uszkodzić kocioł oraz inne urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2023r. do godz. 10.00

Za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na adres sekretariat@pugknidzica.com.pl

 1. Oferty składane w postępowaniu będą musiały być zabezpieczone wadium w kwocie: 56 200,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100 PLN), które należy wpłacić do dnia 17.08.2023r.  godz. 14 00 na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Nidzica 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001
 2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Dostawcę, tzn. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub innego dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia w kasie Zamawiającego dokonane przez Zamawiającego).
 3. Wadium może być wniesione w formie:
 • pieniądza,
 • poręczeniach bankowych,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych

4. W przypadku składania przez Dostawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wraz z gwarancją należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca gwarancję w imieniu Gwaranta posiada uprawnienia do zaciągania zobowiązań, ma być ona co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową z okresem ważności do dnia 07.09.2023r. r. z możliwością żądania wydłużenia okresu jej ważności jeżeli we wskazanym terminie nie zakończy się procedura wyboru Dostawcy i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media