O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej   Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy sprzeda udział wynoszący 27/56 części – we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1N/00018796/7, stanowiącej działkę nr…

  Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nidzica w sezonie zimowym 2016/2017” Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kolejowa 17 13-100…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media