ZAPYTANIE OFERTOWE

„Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018  zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przestawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki.

Opinia i raport będą w szczególności zawierały stwierdzenia wymagane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395  ze zm.)

 

Informacja dotycząca składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.09.2018r. do godz. 15.00

– Osobiście w siedzibie Spółki – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 13-100 Nidzica

ul. Kolejowa 17.

– Pocztą/kurierem na adres Spółki j/w.

– Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pugknidzica.com.pl

 

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z : Anna Kiejziewicz tel. 89 625-24-28

e-mail a.ksiegowa@pugknidzica.com.pl

W zakresie  prowadzonego postępowania: Natalia Komoszyńska  e-mail: n.niedzielska@pugknidzica.com.pl

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 i 2

Zawiadomienie o wyborze

Unieważnienie postępowania

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost