Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia negocjacji z ograniczoną liczbą wykonawców. Postępowanie prowadzone będzie w tzw. „procedurze odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie podejmie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z 3 wykonawcami, których oferty zostały najwyżej ocenione, w zakresie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Jeżeli…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media