Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., powstało w 1992 roku w wyniku podziału TPGKiM znajdującego się przy ulicy Jagiełły 6. W grudniu 2013 r, nastąpiło połączenie dwóch gminnych spółek – PUGK Sp. z o. o. w Nidzicy z ZBM Sp. z o. o. w Nidzicy.  W wyniku tego połączenia w naszej Spółce powstał nowy zakład – Zakład Zarządzania Nieruchomościami. Głównym zadaniem zakładu jest gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi i gminnym zasobem mieszkaniowym.  Zakładowi powierzono również zadania gospodarowania targowiskiem miejskim i obsługą szaletu miejskiego. W 2020 roku został zlikwidowany Zakład Zieleni, a realizacja zadań została przekazana Zakładowi Oczyszczania.

Od 2020 roku w  PUGK SP. Z O.O. działają:

Zakład Oczyszczania

Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Zakład Energetyki Cieplnej

Zakład Administrowania Cmentarzem

Spółka działa na podstawie:

 • aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,
 • Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526 t.j.),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r. poz. 712 ze zm. t.j.).

Założycielem Spółki jest Gmina Nidzica.

Siedzibą Spółki jest miasto Nidzica, przy czym:

 • Zarząd, Dział Administracji, Dział Księgowości, Zakład Oczyszczania, Zakład Zarządzania Nieruchomościami, kasa główna, znajdują się przy ulicy Kolejowej 17,
 • Zakład Energetyki Cieplnej, znajduje się przy ul. Rataja 11
 • Zakład Administrowania Cmentarzem, znajduje się przy ulicy Tatarskiej.

Zakład Oczyszczania realizuje zadania w zakresie m.in.:

 • Utrzymania czystości pasów drogowych (w tym jezdni, parkingów, chodników, pasów zieleni) miasta,
 • Zimowego utrzymania dróg,
 • Remontów dróg (w tym remonty i odnowa oznakowania poziomego),
 • Usuwania nielegalnych wysypisk odpadów,
 • Wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • Utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 • Utrzymanie obiektów parkowych,
 • Utrzymanie jeziorka miejskiego,
 • Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 • Utrzymanie czystości i porządku na gminnych gruntach,
 • Dbałość o stan techniczny i wyposażenie bazy Zakładu,

Zakład Zarządzania Nieruchomościami realizuje zadania w zakresie m.in.:

 • Prowadzenia ewidencji nieruchomości, budynków, mieszkań, lokali użytkowych, garaży, gruntów oraz urządzeń technicznych jak również powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych,
 • Kompleksowego prowadzenia spraw związanych z przydziałem i zawieraniem umów na lokale użytkowe, garaże, grunty, i lokale mieszkalne przeznaczone na najem,
 • Wykonywaniem obsługi finansowo – księgowej lokali komunalnych, lokali socjalnych, garaży i innych
 • Ustalanie potrzeb remontowych zasobów komunalnych,
 • Przyjmowanie zgłoszeń usterek, wniosków i skarg mieszkańców lokali gminnych oraz ich realizacja,
 • Prowadzenie na bieżąco książki obiektów budowlanych w zakresie wykonywanych
 • Przeglądów technicznych budynków mieszkalnych, corocznych i okresowych,
 • Utrzymywanie gminnych placów zabaw,
 • Wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich w lokalach i budynkach gminnych,
 • Wykonywanie robót budowlanych zleconych przez Gminę,
 • Rozbiórka obiektów budowlanych,
 • Roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Zakład Energetyki Cieplnej realizuje zadania w zakresie m.in.:

 • Produkcji, przetwarzania, przesyłania oraz sprzedaży energii cieplnej
 • Utrzymania ciągłej sprawności wszystkich urządzeń ciepłowniczych,
 • Eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacji, remontach i modernizacji,
 • Przygotowywania taryf do zatwierdzenia przez URE,
 • Przyjmowania zgłoszeń Odbiorców o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej oraz ich usuwania,

W celu podłączenia do sieci ciepłowniczej należy złożyć stosowany wniosek.

Zakład Administrowania Cmentarzem zajmuje się m.in.:

 • prowadzeniem cmentarza komunalnego,
 • prowadzeniem dokumentacji oraz racjonalnej gospodarki powierzchnią grzebalną (zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania terenu cmentarza),
 • pobieraniem opłat za korzystanie z Cmentarza  Komunalnego w Nidzicy,

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kasa czynna w godzinach od 8.00 do 14.00 (przerwa 10:00-10:30)

Dane kontaktowe:

Sekretariat Paulina Bruszewska:

tel./fax 89 625 24 28
e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

Zarząd

Prezes – Andrzej Jabłonka

e-mail: a.jablonka@pugnidzica.com.pl

Wiceprezes – Paweł Łazicki

e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl

Dział Księgowości – 86 625 27 30

Zakład Oczyszczania 89 625 22 62

e-mail: z.oczyszczania@pugknidzica.com.pl

Kierownik – Łukasz Klimaszewski tel. 660 754 862

e-mail: l.klimaszewski@pugknidzica.com.pl

Zastępca Kierownika – Agnieszka Pawłowska tel. 664 748 922

e-mail: a.pawlowska@pugknidzica.com.pl

Zakład Zarządzania Nieruchomościami 86 625 29 89

Kierownik – Wojciech Wasilewski 502 731 044

e-mail: w.wasilewski@pugknidzica.com.pl

Dział Administracji – 89 625 29 89

Dział Rozliczeń – 89 625 29 56


Zakład Energetyki Cieplnej

Kierownik – Paweł Łazicki tel. 606 925 140

e-mail: p.lazicki@pugnidzica.com.pl

Zastępca Kierownika – Sławomir Pietrowicz  tel. 691 383 718

e-mail: s.pietrowicz@pugknidzica.com.pl

Zakład Administrowania Cmentarzem

Kierownik – Agnieszka Mozolewska tel. 664 979 534

e-mail: a.mozolewska@pugnidzica.com.pl