Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro.

1.Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami – do IV konkursu POIS/1.5/2018 „Efektywna dystrybucja ciepła i     chłodu” (NFOŚiGW) dla inwestycji p.n.: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakres zapytania obejmuje:
– opracowanie koncepcji modernizacji i budowy sieci ciepłowniczej.
– analizę hydrauliczną sieci z uwzględnieniem jej przepustowości i zdolności przyłączeniowych.
– ustalenie lokalizacji węzłów cieplnych
– wyliczenie nakładów inwestycyjnych
– opracowanie wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności
– skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej i wniosku o finansowanie,
– odpowiedzi na zapytania i uwagi instytucji finansującej
– współudział w spotkaniach z instytucją finansującą

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Protokół z sesji otwarcia

Informacja o wykluczeniu Wykonawców

Zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost