Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 15 lutego 2019 r. podpisało w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0043/18-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji” nr POIS.01.05.00-00-0043/18 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nidzickim, gminie i mieście Nidzica.

Przedmiotem projektu jest budowa nowych osiedlowych sieci cieplnych z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci oraz budowa nowych węzłów cieplnych indywidualnych, jedno i dwufunkcyjnych pracujących na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u. Dzięki realizacji w sposób znaczący ulegnie poprawie sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Kierunkowym celem realizacji projektu jest wdrażanie krajowej polityki energetycznej w zakresie oszczędności w wykorzystaniu energii cieplnej na szczeblu gminy.

System ciepłowniczy Nidzicy spełnia wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.

Zakres projektu obejmuje:

 • Budowę osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia odbiorców ciepła z likwidowanych kotłowni gazowych do kotłowni Miejskiej biomasowej przy ul. rataja 11.
 • Budowę 19 szt. węzłów cieplnych.
 • Budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami podzielono na 5 zadań:
  • Zadanie I: Przyłącze „SZKOŁA SP3” – Budowa przyłącza cieplnego o długości ok. L=235 mb
  • Zadanie II: Przyłącze „ZAMEK” – Budowa przyłącza cieplnego o długości ok. L=102 mb
  • Zadanie III: Przyłącze „POLICJA” – Budowa przyłącza cieplnego o długości ok. L=334 mb
  • Zadanie IV: Sieć „HALA” – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami ok. L=1616 mb
  • Zadanie V: Sieć „KONOPNICKIEJ” – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami ok. L=488 mb.
Nazwa wskaźnika2 Jednostka miary Wartość docelowa3 Rok osiągnięcia wartości docelowej4
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 1 2020
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km 2,77 2020
w tym: Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej km 2,62 2020
w tym: Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej km 0,15 2020
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych szt. 19 2020
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) tony równoważnika CO2 1 025,03 2021
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 14 123,98 2021
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne
Spadek emisji pyłu Mg/rok -0,25 2021

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zmianę źródła ciepła oraz zadbanie o efektywność przesyłu i dystrybucji ciepła oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, a także budowę węzłów cieplnych i likwidację indywidualnych i lokalnych kotłowni gazowych. Wynikiem wdrożenia projektu będzie zmniejszenie energii pierwotnej, które pociągnie za sobą zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2.

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 556 549,60 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 513 520,00 zł
Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 3 836 492,00 zł