OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu stanowiącego własność Gminy Nidzicy zlokalizowanego przy ul. Rataja, działka nr 213/4, obręb 5.   Garaż murowany ul. Rataja o powierzchni użytkowej 18 m2. Cena wywoławcza czynszu w skali miesięcznej wynosi 3,10 zł/m2 netto plus…

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w Nidzicy w ilości:   L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia 1 Olej napędowy 09134100 – 8 Litr 45000,00 2 Benzyna bezołowiowa 09132100 – 4 Litr…

ZAPYTANIE OFERTOWE na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się o przesłanie oferty na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Przedsiębiorstwa…

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej opartych na technologii firmy LOGSTOR. Ilość elementów do budowy przyłączy objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do 26.07.2017r. do godz. 1000: osobiście w siedzibie…

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy. usługa w zakresie całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy Ofertę należy złożyć do 28.07.2017r. do godz. 10.00 osobiście…

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy w latach 2017-2020. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT: Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na dostawę biomasy w latach 2017-2020” oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Dostawcy. Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2017 godz. 9:00 –…

ZAPYTANIE OFERTOWE:  dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica, zarządzanych przez PUGK Sp. z o.o.  według załączonego wykazu.   Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie w formie leasingu operacyjnego  dostawy  zamiatarki ciągnionej Pronar ZMC 2.0. Ofertę należy złożyć do 27.03.2017r. do godz. 1000: osobiście w siedzibie Spółki – ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, pocztą na adres…

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”   Na podstawie § 44 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17, zawiadamiam o wyborze…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2017r. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Page 2 of 3 1 2 3
© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost