1. Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia negocjacji z ograniczoną liczbą wykonawców.
  2. Postępowanie prowadzone będzie w tzw. „procedurze odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie podejmie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z 3 wykonawcami, których oferty zostały najwyżej ocenione, w zakresie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Jeżeli w postępowaniu oferty złoży mniej niż 3 wykonawców postępowanie będzie kontynuowane na poniższych zasadach.
  3. Zamówienie jest realizowane w ramach działania ramach Programu Ciepłownictwo Powiatowe.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, niepodpisania umowy z Wykonawcą w sytuacji nieuzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (CP).
  5. W przypadku, gdy Zamawiający nie podejmie decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów, w celu dokonania kwalifikacji podmiotowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych.

Szczegółowy zakres projektu:

a. Budowa sieci cieplnej z przyłączami i węzłami cieplnymi od budynku Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wyborskiej 10

b. Budowa węzłów cieplnych i przyłączy do budynków należących do PSS Społem przy ul. Warszawska 15, Plac Wolności 9, Kościelna 4, 1-go Maja 1, Kościuszki 43 oraz do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej 2.

c. Budowa węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Konopnickiej 5 oraz Sportowej 7, Sportowej 7a, Sportowej 9, Sportowej 9a, w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 10a i w budynku należącym do Polo Marketu przy ul. 1-go Maja 28.

2. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy:

45232140-5            Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kod uzupełniający:

CA07-1     Izolowane

FD05-1     Na wszystkie pory roku

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji.

4. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.

6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:

  1. 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły oraz
  2. 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.04.2022 GODZ. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert – 15 minut po upływie tego terminu.

Ogłoszenie o zamówieniu – miniportal.uzp.gov.pl

Dokumentacja techniczna

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost