POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU – dla przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III”

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU – dla planowanego przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III

Rodzaj zamówienia: usługa

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 – usługi zarządzania budową

71530000-2 – doradcze usługi budowlane

71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym

71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Termin składania ofert 23.03.2022 godz. 10.00

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost