NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji – etap przyłącze do Szkoły Podstawowej nr 3”.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
  2. Termin zakończenia:

Całość przedsięwzięcia – 30.11.2019 r.

  1. W związku z tym, że zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych, Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał, aby całość przedsięwzięcia została zakończona w terminie podanym powyżej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 22 października 2018 r. do godz. 1000 na następujących zasadach:

  1. Wadium wynosi 5000PLN (słownie złotych: pięć tysięcy)
  2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

-pieniężnej,

-gwarancji bankowej,

-gwarancji ubezpieczeniowej,

-poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  1. Paweł Łazicki – Wiceprezes ds. Technicznych tel. 89 625 24 28

e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA:

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 13-100 Nidzica ,  ul. Kolejowa 17, w terminie do 22.10.2018 r. do godz. 1000.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

SIWZ

SP nr3 – sieć cieplna_przedmiar i kosztorys

Zał nr 1 PB_przyłącze_NIDZICA_SZKOŁA

Zał nr 1 PB_węzeł_NIDZICA_SZKOŁA

Zał nr 2 SP nr3-węzeł_przedmiar i kosztorys

zał nr 2 STWiOR_przyłacze_Nidzica Szkoła

zał nr 2 STWiOR_węzeł_Nidzica Szkoła

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Wyjaśnienie I

Wyjaśnienie II

Oświadczenie o przynależności do GK

Zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost