„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 13 listopada  2017 r. podpisało w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/17-00 Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” nr POIS.01.01.01-00-0010/17 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł  do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowę kotłowni wraz z kotłem o mocy 2,5 MW i 5 MW wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin o mocy 1,15 MW. Moc kotłów stanowiących przedmiot projektu (łącznie 7,5MW) w 100% zapewni obsługę dotychczasowych odbiorców energii cieplnej. Kotłownia Miejska po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia zostanie zlikwidowana. Wybrany zakres niniejszego projektu ma za zadanie doprowadzenie istniejącego systemu do systemu efektywnego energetycznie, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE (min. 50% produkcji energii z biomasy) i w pełni może funkcjonować jako samodzielny projekt, wykorzystując istniejący układ sieci i węzłów cieplnych.

Realizacja projektu pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, a to przyczyni się do poprawy stanu powietrza, a w konsekwencji stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu zapewnia niższy poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza, lepszą efektywność energetyczną istniejącej kotłowni.

Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisja CO2.

Cele szczegółowe:

  • rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejącego źródła ciepła, co w konsekwencji prowadzić będzie do zmniejszenia niskiej emisji w regionie poprzez podłączenie nowych odbiorców,
  • likwidacja kotłowni opalanej gazem i podłączenie jej odbiorców do kotłowni biomasowej,
  • zwiększenie sprawności i niezawodności systemu poprzez zastosowanie wysokosprawnej technologii produkcji energii cieplnej.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 16.997.950,60 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 13.735.314,05 PLN

Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 5.199.997,09 PLN

Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu

Lokalizacja projektu

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Gmina: Nidzica

Ciepłownia zlokalizowana przy ulicy Rataja 11.

Działki o numerze geodezyjnym: 99/1, 100, 141/14 obręb nr 5 w Nidzicy.

 

 

 

 

Obszar oddziaływania

Przedmiotowe przedsięwzięcie niesie pozytywne skutki dla środowiska zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projekt zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które wywierają znaczący wpływ na czystość środowiska regionalnego.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media