ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”

 

Na podstawie § 44 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 Konsorcjum „E Energija Polska” Sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Jana Pawła II 20/28,  80-462 Gdańsk oraz „Energijos Taupymo Centras JSC” – członek konsorcjum, Pramones st.8 K-2-1, LT-35100, Panevezys, Litwa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i oceny technicznej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wysokości środków

Ocena złożonych ofert

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost